Đóng

Chuyên Mục Khác

Cổ đông sáng lập

24/12/2018 Chuyên Mục Khác

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Công ty Cổ phần Băng Dương E&C có vốn điều lệ ban đầu là 60.000.000.000 đồng. Các cổ đông sáng lập bao gồm:

1. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương

    Đại diện Ông: Phạm Văn Cường

2. Ông: Đàm Mạnh Thắng

3. Bà  : Nguyễn Thị Thu Thảo

4. Ông: Nguyễn Đăng Khoa