Đóng

Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

05/07/2023 Đại hội đồng cổ đông, Quan Hệ Cổ Đông

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

1. Thư mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023
2. Mẫu Giấy ủi quyền tham dự DHDCD 2023 
3. Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023
4. Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023
5. Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
6. Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
7. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử TV HDQT NK 2022-2027
8. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử TV BKS NK 2022-2027
9. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cừ TV HDQT NK 2022-2027
10. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cừ TV BKS NK 2022-2027
11. Mẫu Sơ yếu lý lịch
12. Mẫu Phiếu biểu quyết DHDCD 2023 (màu xanh)
13. Mẫu Phiếu bầu TVHDQT NK 2022-2027 (màu hồng)
14. Mẫu Phiếu bầu TVBKS NK 2022-2027 (màu vàng)
15. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
16. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
16.1 Phụ lục các giao dịch với các bên liên quan
17. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
18. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính 2022 và báo cáo 5 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán
19. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022
20. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023
21. Tờ trình thù lao HĐQT BKS và lương CBQL 2022 – KH thù lao
21.1 Phụ lục thù lao HĐQT BKS và tiền lương Người quản lý
22. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
23. Tờ trình chấp thuận/ quyết định vay vốn, cấp khoản vay hỗ trợ tài chính của Công ty năm 2023
24. Tờ trình miễn nhiễm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT NK 2022-2027
24.1 Đơn đề nghị thôi nhiệm TV HĐQT – Ông Bùi Thiện Phương Đông
24.2 Đơn đề nghị thôi nhiệm TV HĐQT – Ông Nguyễn Văn Bắc
25. Tờ trình miễn nhiễm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS NK 2022-2027
25.1 Đơn đề nghị thôi nhiệm TV BKS – Ông Nguyễn Viết Đoàn 
25.2 Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2022-2027
26. Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Băng Dương E&C
26.1 Phụ lục hỏi – đáp (Phần thảo luận)
27. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Băng Dương E&C