Đóng

Công bố thông tin

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

17/06/2022 Công bố thông tin, Đại hội đồng cổ đông, Quan Hệ Cổ Đông, Tài liệu

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

 1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022
 4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021
 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
 6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2022
 8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
 9. Tờ trình ủy quyền HĐQT giao dịch, đầu tư năm 2022
 10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT vay vốn, huy động vốn năm 2022
 11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
 12. Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
 13. Tờ trình ban hành Điều lệ công ty CP Băng Dương E&C
 14. Điều lệ công ty cổ phần Băng Dương E&C
 15. Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty
 16. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
 17. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 18. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 19. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 20. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 22. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022