Đóng

Chuyên Mục Khác

Quản lý chất lượng

24/12/2018 Chuyên Mục Khác

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

      Kể từ khi thành lập, Công ty cổ phần Băng Dương E&C bắt tay ngay vào việc xây dựng và triển khai quản trị tất cả các dự án tuân thủ tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.
     Băng Dương E&C áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo sự cải tiến và quản lý sự không phù hợp. Chúng tôi thực hiện công tác đánh giá định kỳ các quy trình, cơ cấu và biện pháp nhằm đảm bảo rằng các hệ thống phù hợp và hiệu quả. Công tác đánh giá này bao gồm các phạm vi như sự phản hồi của khách hàng sẽ được báo cáo lại và được ghi nhận trong hệ thống quản lý chất lượng để liên tục được cải thiện.

QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

     Để thực hiện thành công chính sách An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Băng Dương E&C thiết lập và duy trì hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
  Chính sách An toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Công ty cổ phần Băng Dương E&C là ngăn ngừa và tiến tới đảm bảo không có các thiệt hại về Con người, Tài sản trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty, hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
   


     Để đạt mục tiêu trên, cổ phần Băng Dương E&C cam kết xây dựng, thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng; Hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp đảm bảo:
     + Tuân thủ các quy định của luật pháp về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và các yêu cầu khác có liên quan;
     + Đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015; Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo các Tiêu chuẩn ISO 45001:2018;
     + Không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, tạo môi trường làm việc an toàn, phòng tránh mọi rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên và các bên liên quan. Cũng như Cho ra các sản phẩm đạt chất lượng thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
     + Được định kỳ xem xét và không ngừng cải tiến để đảm bảo hệ thống luôn phù hợp và hiệu quả;

Mọi tập thể và cá nhân trong BĂNG DƯƠNG E&C có trách nhiệm cùng lãnh đạo các cấp xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng, nền văn hóa An toàn và sức khỏe nghề nghiệp để thực hiện thành công chính sách này.